สารพันปัญหา
1. คำถาม : ผู้สมัครที่กรอก ชื่อ นามสกุล หรือคำนำหน้าผิดจะทำอย่างไร
คำตอบ : ท่านสามารถเขียนคำร้องขอแก้ไข และยื่นหลักฐาน ดังต่อไปนี้
1. แบบคำร้องขอแก้ไขข้อมูล (Download ใบคำร้อง คลิกที่นี่)
2. ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบ จำนวน 1 ฉบับ
3. บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
 
ขอแก้ไขมาทางอีเมล์ online@inet.co.th
(พร้อมระบุหัวข้อของอีเมล์: สมัครงานของกรมประชาสัมพันธ์)

ฝ่ายสรรหาและประเมินประสบการณ์ กรมประชาสัมพันธ์ 
โทร 02-618-2323 ต่อ 1302 , 1303 , 1317 , 1313 , 1316  
                                         
                      
ภายในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 ในวันและเวลาราชการ                                                                               
หมายเหตุ : ผู้สมัครสอบ 1 คน เลือกสมัครสอบได้เพียง 1 ตำแหน่ง 1 สังกัดเท่านั้น และเมื่อเลือกคลิก ปุ่ม "ส่งใบสมัคร" แล้วจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขตำแหน่งที่สมัครสอบไม่ได้ทุกกรณี
2. คำถาม : กรณีที่ผู้สมัครกรอกข้อมูลอื่นผิด สามารถยื่นคำร้องขอแก้ไขได้หรือไม่ 
คำตอบ : ให้ผู้สมัครเฉพาะผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค.ข) แก้ไขโดยขีดฆ่าข้อมูลที่ต้องการแก้ไขในใบสมัคร พร้อมลงนามกำกับตรงที่มีรอยขีดฆ่า และนำมายื่นในวันสอบสัมภาษณ์ฯ
3. คำถาม : กรณีที่ผู้สมัครกรอกเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนผิด สามารถยื่นคำร้องขอแก้ไขได้หรือไม่ 
คำตอบ : ในกรณีที่ผู้สมัครกรอกเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนผิดพลาด จะไม่มีการแก้ไขไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ดังนั้นผู้สมัครควรจะตรวจทานข้อมูลให้ถูกต้องก่อนส่งใบสมัคร
4. คำถาม : หากมีการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล หลังจากที่ได้สมัครสอบไปแล้วจะยื่นคำร้องขอแก้ไขได้หรือไม่ 
คำตอบ : ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงคำนำหน้านาม ชื่อ หรือนามสกุล หลังจากที่ได้สมัครสอบไปแล้ว ไม่ต้องยื่นคำร้องขอแก้ไข ทั้งนี้ในวันสอบข้อเขียนหรือในกรณีที่มีการติดต่อเกี่ยวกับการสอบจะต้องนำ หลักฐานพร้อมสำเนาการเปลี่ยนคำนำหน้านาม ชื่อ หรือนามสกุล มาแสดงพร้อมบัตรประจำตัวประชาชน
5. คำถาม : เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตในวันใด
คำตอบ : ผู้สมัครที่ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่  20 ตุลาคม - 14 พฤศจิกายน 2565  ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการไซค์ https://prd.thaijobjob.com
6. คำถาม : เปิดรับชำระเงินถึงเมื่อไร
คำตอบ : ผู้สมัครสอบนำแบบฟอร์มการชำระเงินไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ หรือชำระเงินโดยการสแกน QR CODE ผ่านทางแอปพลิเคชัน Krungthai Next
ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2565 - 15 พฤศจิกายน 2565 ภายในเวลาทำการของธนาคาร การรับสมัครสอบแข่งขันฯจะมีผลสมบูรณ์
7. คำถาม : ค่าธรรมเนียมในการสมัครเท่าไร
คำตอบ : ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 330 และ 430 บาท ประกอบด้วย
 
 วุฒิ ปวส. ค่าสมัครสอบจำนวน 300.- บาท 
 วุฒิปริญญาตรี  ค่าสมัครสอบจำนวน 400.- บาท

  ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต จำนวน 30.-บาท
  
โดยค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
8. คำถาม : สามารถพิมพ์ใบสมัครได้เมื่อไร
คำตอบ : สามารถพิมพ์ใบสมัครได้ วันที่ 2 ธันวาคม 2565 ทางเว็บไซต์ https://prd.thaijobjob.com
9. คำถาม : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเมื่อไร
คำตอบ :  กรมประชาสัมพันธ์จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบปฏิบัติ) ในวันที่ 2 ธันวาคม 2565 ทางเว็บไซต์  www.prd.go.th และ https://prd.thaijobjob.com/
10. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง คุณสมบัติผู้สมัครสอบ วุฒิการศึกษา กำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และอื่น ๆ สามารถติดต่อได้ที่ใด
คำตอบ : ฝ่ายสรรหาและประเมินประสบการณ์ กรมประชาสัมพันธ์  โทร.02-618-2323 ต่อ 1302,1303,1317,1313,1316
11. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบ เช่น การส่งใบสมัคร การพิมพ์ใบสมัคร หรือการค้นหาใบสมัคร สามารถติดต่อได้ที่ใด
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 0-2257-7159 กด 3 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น. Line ID : @thaijobjob