ประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง การขอทราบผลคะแนนสอบในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการกรมประชาสัมพันธ์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง การขอทราบผลคะแนนสอบในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการกรมประชาสัมพันธ์
ประกาศกรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง แก้ไขประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมประชาสัมพันธ์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง แก้ไขประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมประชาสัมพันธ์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง แก้ไขข้อความในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กำหนดการในวันรายงานตัว วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖
ประกาศกรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมประชาสัมพันธ์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมประชาสัมพันธ์
ประกาศกรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง นักสื่อสารมวลชน (ภาษาอังกฤษ)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง นักสื่อสารมวลชน (ทั่วไป)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ (ภาษาอังกฤษ)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ (ทั่วไป)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง นายช่างโยธา

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารแนบที่ ๑๔ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง
ประกาศกรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมประชาสัมพันธ์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมประชาสัมพันธ์

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง นักสื่อสารมวลชน (ภาษาอังกฤษ)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง นักสื่อสารมวลชน (ทั่วไป)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ (ภาษาอังกฤษ)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ (ทั่วไป)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง นายช่างโยธา
ประกาศกรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขัน กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับ การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมประชาสัมพันธ์

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขัน กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับ การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมประชาสัมพันธ์

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารแนบท้ายประกาศ หมายเลข ๑
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แผนที่การเดินทางวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แผนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สรุปผังที่นั่งสอบ การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมประชาสัมพันธ์ สอบวันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2565

ประกาศกรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมประชาสัมพันธ์

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมประชาสัมพันธ์